logo Uniwersytet Warszawski


Praktyki studenckie na studiach pierwszego stopnia Drukuj
sobota, 14 marca 2020 22:32

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. praktyk studenckich
dr hab. Paweł Majewski
pok. 19A, tel. 22 554 10 19,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Terminy dyżurów pełnomocnika

W bieżącym semestrze dyżur odbywają się:

Środa 9:30-13:30

Planowane nieobecności pełnomocnika:

marzec
18.03.2020
25.03.2020

W pilnych sprawach proszę kontaktować się drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt z pełnomocnikiem
dr hab. Paweł Majewski
pok. 19A, tel. 22 554 10 19,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Praktyki zawodowe krok po kroku

1. Przed rozpoczęciem organizowania praktyki należy zapoznać się z obowiązującym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulaminem praktyk zawodowych (pobierz plik pdf).

2. Student może samodzielnie znaleźć firmę/instytucję, w której chce odbyć praktykę, lub skorzystać z:

3. W przypadku wątpliwości w sprawie słuszności wyboru miejsca praktyki, należy skontaktować się z koordynatorem praktyk w czasie dyżurów lub przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Po wyrażeniu wstępnej zgody przez instytucję/firmę, w której ma odbyć się praktyka, należy pobrać formularze porozumienia w sprawie organizacji praktyk (Załącznik nr. 1) i ramowego programu praktyk (Załącznik nr. 2), wypełnić je i wydrukować w trzech egzemplarzach oraz uzyskać stosowne podpisy:

 • WYPEŁNIANIE FORMULARZY
  W formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk student uzupełnia dane dotyczące miejsca odbywania praktyk oraz dane studenta.
  Formularz dotyczący ramowego programu praktyk należy wypełnić na podstawie ustaleń z opiekunem ze strony firmy/instytucji lub na podstawie uzyskanego od niego programu praktyk.
 • UZYSKANIE PODPISÓW
  Na formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk należy uzyskać podpis dyrektora lub innego upoważnionego pracownika z firmy/instytucji. Na formularzu dotyczącym programu praktyk potrzebny jest podpis i aktualne dane kontaktowe opiekuna praktyk ze strony firmy/instytucji (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon i/lub służbowy adres mailowy).
  UWAGA – podpisane muszą zostać wszystkie egzemplarze każdego z formularzy.

5. Przekazanie wypełnionych i podpisanych dokumentów koordynatorowi praktyk.
UWAGA - czynność tą należy wykonać minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Koordynator potrzebuje kilkunastu dni na formalne zaakceptowanie miejsca odbywania praktyk, ubezpieczenie studenta oraz ewentualną akceptację dokumentów przez kwestora i radcę prawnego UW.

6. Po zaakceptowaniu dokumentów przez koordynatora praktyk zawodowych można rozpocząć realizowanie programu praktyk.

7. Po zakończeniu praktyki należy pobrać formularze zaświadczenia o odbyciu praktyki (Załącznik nr. 3) i sprawozdania z jej przebiegu (Załącznik nr. 5) oraz przygotować prezentację opisującą cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki (Załącznik nr. 6). Po wypełnieniu formularzy i uzyskaniu wymaganych podpisów oraz przygotowaniu prezentacji, należy umówić się przez e-mail z właściwym dla kierunku studiów pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk na termin ustnego egzaminu.

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów:
Biologia
– dr hab. Paweł Majewski ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
Biotechnologia
– dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
Ochrona środowiska
– dr hab. Halina Galera ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

8. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie:

 • zaświadczenia o odbyciu praktyki,
 • sprawozdania z przebiegu praktyki,
 • wydruku prezentacji opisującej cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki,
 • przeprowadzonego przez pełnomocnika ustnego egzaminu, podczas którego student przedstawia tą prezentację w formie ustnego referatu.

UWAGA - zaliczenie praktyki powinno odbyć się po zakończeniu czwartego semestru studiów I stopnia. Jest ono niezbędne do uzyskania absolutorium na studiach licencjackich.

9. Zaliczenie praktyki może nastąpić na podstawie zdobytego przez studenta doświadczenia zawodowego zgodnego z profilem kierunku studiów. W tej sytuacji zamiast zaświadczenia o odbyciu praktyki, student przedstawia wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub innych form działalności (Załącznik nr. 4) wraz z odpowiednim załącznikiem, wymienionym w formularzu wniosku.

Formularze i Załącznik nr. 6 do pobrania:

 • Porozumienie w sprawie organizacji praktyki (Załącznik nr. 1),
 • Ramowy program praktyki (Załącznik nr. 2),
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki (Załącznik nr. 3),
 • Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności związanej z kierunkiem studiów (Załącznik nr. 4),
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyki (Załącznik nr. 5),
 • Załącznik nr. 6 opisującej cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki (Załącznik nr. 6).

Dokumenty, które mogą być wymagane przez firmę/instytucję realizującą praktyki:

 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu na czas praktyki zawodowej (Załącznik nr. 7),
 • Pełnomocnictwo Rektora UW do reprezentowania UW przy zawieraniu porozumień w sprawach praktyk studenckich przez dr hab. Pawła Majewskiego (Załącznik nr. 8).

Przydatne linki:

 • Firmy/instytucje, w których w ostatnim czasie studenci Wydziału Biologii realizowali praktyki (pobierz plik pdf),
 • Biuro karier Wydziału Biologii UW (http://praca.biol.uw.edu.pl),
 • Biuro karier Uniwersytetu Warszawskiego, które prowadzi m.in. bazę ofert pracy, praktyk i staży (http://biurokarier.uw.edu.pl) oraz pomaga przy formalnościach związanych z organizacją praktyk nieobowiązkowych (adres e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Biuro posiada w swojej ofercie wykaz firm/instytucji, które zawarły z Uniwersytetem długoterminowe umowy w sprawie praktyk studenckich (http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/praktyki-dlugoterminowe).
 


logo HR